Неділя, 25 Серпня 2019, 17:37:08

Головна
Для тих, "хто в памперсах"
Для тих, "хто вже виріс з памперсів"
Каталог товарів
Договір
Контакти

 Договір


м.Львів.                           Договір № _____________ «_____ »________________2010р.
ФОП «Коломійчук Н.О», який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію № 965806 від 02.04.2009 р., іменований в подальшому "Комісіонер", з одного боку, і ____________________________________________________
паспорт серіі__________№ _____________,видан ________________________________що проживає (а) за адресою
.______________________________________________________________________________________
далі іменований (а) "Комітент", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
                                                  1. Предмет Договору
1.1. Комісіонер бере на себе зобов'язання здійснювати за винагороду від свого імені, але в інтересах і за рахунок комітента юридичні та фактичні дії, пов'язані з продажем в магазині "Ваше чадо»" товарів, що належать комітенту та переданих комісіонеру в порядку, передбаченому цим Договором.
1.2. Найменування, кількість і характеристика товару, прийнятого комісіонером на продаж, вказуються в Додатку 1 до цього договору.
1.3. Ціна, за якою Комісіонер приймає на продаж товар, переданий Комітентом (первісна ціна), вказується в Додатку 1 до цього договору.
2. Умови продажу товару комісіонером                                                                                                                                              2.1. Сторони погоджуються з тим, що , Комісіонер самостійно встановлює ціну продажу товару, здійснюючи уцінки товару на 15% -20% на
60-й день з дня одержання товару від комітента за згодою останьнього.
2.2. У випадку, якщо товар не проданий за УЦІНЕНІЙ вартості протягом 15 днів з дня уцінки, Комісіонер має право зняти товар з продажу.
2.3. Комітент зобов'язаний забрати товар, непроданий протягом 75 днів з дати передачі комісіонеру.  2.4.Комітент сплачує 5 відсотків від первісної ціни у разі повернення товару на його вимогу раніше, ніж 60 днів з моменту поступлення товару.
3.Умови прийому товарів на комісію                                                                                                                                 Комісіонер зобов'язаний:
3. 1. Випустити товар, зазначений у Додатку 1 до цього Договору, у продаж не пізніше наступного дня після його прийняття, за винятком вихідних та святкових днів;
3.2. Виплатити Комітенту належні йому відповідно до цього Договору грошові кошти, починаючи з третього дня після продажу товару.
4. Права та обов'язки комітента
 Комітент має право:
4.1. У будь-який час вимагати повернення переданого на комісію товару.
4.2. Комітент зобов'язаний:
4.3. Провести необхідні санітарно-протиепідемічні заходи (чищення, прання, дезінфекція, дезінсекція) відносно вживаних речей (товару), у відношенні яких у відповідності з санітарними правилами повинні бути проведені такі заходи. Комітент гарантує, що в разі необхідності, всі зазначені заходи у відношенні переданого на продаж товару проведені і надає комісіонеру документи, що свідчать про проведення таких заходів.
4.4. Вказати комісіонеру на недоліки переданого на комісію товару;
5. Порядок повернення товару комітенту
5.1. Повернення товару, переданого на комісію, здійснюється згідно термінів зазначених в Договорі або у випадку передбаченому в пункті 2.4.
5.2. Товар повертається комісіонером комітенту або його представнику, підтвердивши свої повноваження нотаріально засвідченою довіреністю.
6. Інші умови
6.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до моменту виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.
6.2. У всіх випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
7. Адреси та реквізити сторін
 Комісіонер:м.Львів «Привокзальний ринок»маг. «Ваше чадо»___________________(підпис)

 
Комітент:              ______________________________________________  _________________(підпис)

Додаток до договору

Зкачати договір


Copyright "Ваше чадо" © 2019